Energia fotovoltaica

L’energia solar fotovoltaica és una energia renovable, inesgotable i no contaminant.

Es basa en la transformació de l’energia lumínica provinent el sol, en energia elèctrica. És l’anomenat efecte fotoelèctric:
Les cèl·lules fotovoltaiques dels panells, plaques o mòduls, transformen la radiació solar en electricitat de corrent continu. Un aparell, l’inversor, serà l’encarregat de convertir el corrent continu (CC) en corrent altern (CA), utilitzat pels aparells de consum o electrodomèstics.

Tot i que es produeix més electricitat els dies de sol, els panells també funcionen quan hi ha núvols o plou.

Tipus d'instal·lacions

Instal·lació fotovoltaica aïllada

Aquestes instal·lacions subministren energia a llocs on no hi ha subministrament de cap companyia elèctrica, ja sigui per trobar-se allunyats de la xarxa elèctrica o per decisió del propietari/ària. Una instal·lació aïllada o autònoma pot produir tota l’energia que es necessiti, emmagatzemant energia en bateries de liti o també pot ajudar-se d’altres sistemes, com ara un grup electrogen.

Instal·lació fotovoltaica amb connexió a la xarxa elèctrica

En aquest tipus d’instal·lacions es consumeix una combinació de l’energia que produeixen les plaques i, si és necessari, energia elèctrica provinent de la xarxa. La instal·lació es programa de tal manera que els aparells elèctrics utilitzaran preferentment l’energia que produeixen les plaques solars. Si hi ha algun moment del dia en què aquesta energia no sigui suficient (ja sigui perquè s’utilitzin molts aparells al mateix moment o durant les hores nocturnes), el sistema automàticament “estirarà” energia de la companyia elèctrica.

Instal·lació fotovoltaica d’ús compartit

Ara, amb l’aprovació del RDL 15/2018, per les mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors , també es poden fer instal·lacions en edificis amb més d’un habitatge i compartir l’energia generada.

Passar-se a l'energia solar és una elecció intel·ligent

Estalvia diners. Redueix la petjada de carboni. Aprofita l'energia del sol.
DEMANA'NS INFORMACIÓ